لیست مدال ها
نام مدال تصویر مدال
مدیر ارشد
مسابقه هنر
گروه هنر
معاون انجمن
مدیر فنی
مشاور ارشد
مدیر تالار
نویسندگی
1 ماه آنلاین بودن
پلیس انجمن
تایپ کتاب
مدیر کل
مسابقه عکس
شرکت در ختم قرآن
به خاطر ارسال بیش از 5000 پست در انجمن
ارسال 500 موضوع
ارسال 1000 موضوع
دو ماه آنلاین بودن
3 ماه آنلاین بودن
ارسال 2000 موضوع
5000 بار سپاس شده
10000 بار سپاس شده
دوست دار دیوار
کاربر ویژه
5000 بار سپاس کرده
20000 سپاس کرده
30000 سپاس شده
20000 بار سپاس شده
آشپزی
وفاداری
گروه پاکسازی
پسر شایسته
دختر شایسته
برترین ارسال کننده سال
دوره دوم ختم قرآن
مسابقه ایران من
عکس سیاه و سفید
طنز
بهترین گروه
مسابقه هفت سین
چالش سه
نقد مدیران
مسابقه عکس سه
سه سالگی
بهترین ارسال کننده سال سوم